Knihovní řád

Knihovny městyse v Opatově

Knihovna městyse v Opatově ( dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem ( Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky budovaných knihovních fondech. Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.

  1. Knihovnické služby jsou poskytovány čtenářům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby i půjčováním z fondů jiných knihoven.
  2. Městysem schválené poplatky ( sankční poplatky, poplatky za služby) jsou v souladu s právními předpisy a jsou uvedeny v Ceníku služeb, který je přílohou knihovního řádu.
  3. Občan se stává čtenářem knihovny zápisem do seznamu čtenářů po ověření jeho totožnosti, děti po písemném souhlasu rodičů, zaevidování knihovníkem a seznámení s knihovním řádem, popř. zaplacením poplatku. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije služeb knihovny. Absenční výpůjční službu však poskytuje knihovna pouze uživatelům, kteří jsou jejími čtenáři.
  4. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, který je nepřenosný.
  5. Čtenář je povinen nahlásit knihovně změnu bydliště a vyřídit všechny pohledávky v případě, že se z městyse odstěhuje.
  6. Výpůjční lhůta je 1 měsíc, prodloužena může být nejvýše 2x. V případě potřeby si čtenář dohodne výpůjční lhůtu s knihovníkem. Pokud výpůjční lhůtu nedodrží, bude ústně nebo písemně upomenut.
  7. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. V případě poškození menšího rozsahu ji musí uvést do původního stavu. Je-li rozsah poškození větší nebo jedná-li se o ztrátu, nahradí čtenář knihovní jednotku stejným titulem nebo po dohodě s knihovníkem titulem podobného zaměření a ceny a zaplatí  pokutu  nebo knihu či časopis zaplatí včetně pokuty. Případné škody na ostatním majetku hradí dle platných právních předpisů.
  8. Půjčovní doba je vyvěšena na viditelném místě ( okno, dveře).
  9. Návrhy a připomínky ke službám knihovny je možné podávat knihovníkovi či na úřadu městyse.

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 13.11.2007

 Městys Opatov                                                                                      knihovník